فول آلبوم کورش اسدپور

کورش اسدپور

دانلود تمامی آلبوم های اجرا شده توسط کورش اسدپور

آلبوم های

    ۱-تی به ره

          ۲-سرای کـهــن

    ۳-سیل غـم

                             ۴-ظله

  ۵- تیه کال

       ۶- تیگ نوشت

 ۷- تـش دل

                ۸- بهترین های اسدپور

۹- علیداد

دانلود تــمــامی آلبوم های فــوق در ادامــه مـطـلــب

کورش اسدپور

۱-تی به ره           دانـــلـــود

۲-سرای کـهــن       دانـــلـــود

۳-سیل غـم           دانـــلـــود

۴-ظله                   دانـــلـــود

۵- تیه کال               دانـــلـــود 

۶- تیگ نوشت           دانـــلـــود

۷- تـش دل                دانـــلـــود

۸- بهترین های اسدپور   دانـــلـــود

۹- علیداد                   دانـــلـــود

۱۰-هم تـــوار                 داتــلـــود